skip to Main Content

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TOEGANGSBEWIJZEN BLUE OCEAN EVENTS

Artikel 1: toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen Stichting Blue Ocean Events, gevestigd te Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61299405, tevens handelend onder de naam Fairytale Festival en The Gatekeeper RAW NYE Edition (hierna tezamen te noemen: “Blue Ocean Events”), en degene die een toegangsbewijs ter zake een door Blue Ocean Events georganiseerd evenement bestelt/koopt (hierna te noemen: de “klant”). Deze algemene voorwaarden gelden ook indien deze overeenkomsten tot stand komen via een door Blue Ocean Events voor het betreffende evenement ingeschakeld officiële (voor)verkooporganisatie (hierna te noemen: “(voor)verkoopadres”). Met de aankoop van een toegangsbewijs verklaart de koper kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en akkoord te zijn met de inhoud ervan.

1.2 Onder plaats waar het evenement wordt gehouden, wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waarbinnen het evenement plaatsvindt.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 De overeenkomst inzake het bezoeken van een evenement tussen Blue Ocean Events en de klant komt tot stand op het moment dat de klant een toegangsbewijs voor het evenement bestelt/koopt bij Blue Ocean Events dan wel bij een door haar ingeschakeld (voor)verkoopadres.

Artikel 2: toegangsbewijzen

2.1 Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege Blue Ocean Events verstrekt document of een door of vanwege Blue Ocean Events verstrekte barcode. De barcode is een unieke code.

2.2 Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon. Toegangsbewijzen worden door Blue Ocean Events niet teruggenomen.

2.3 De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van Blue Ocean Events. Het toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van het evenement. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang. Blue Ocean Events mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de klant is). Blue Ocean Events is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De klant dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door

Blue Ocean Events dan wel een door haar ingeschakeld (voor)verkoopadres verstrekte toegangsbewijs.

2.4 Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.

2.5 Alleen aanschaf bij de erkende (voor)verkoopadressen of bij Blue Ocean Events garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de klant.

2.6 Het toegangsbewijs dat bestaat uit een barcode wordt via elektronische communicatie (e-mail) aan de klant verstrekt. De klant dient ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. Blue Ocean Events kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen.

2.7 Blue Ocean Events behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen toegangsbewijzen, en de klant is alsdan verplicht om zich aan het door Blue Ocean Events gestelde maximum te houden.

Artikel 3: doorgeven toegangsbewijs

3.1 De klant is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken.

3.2 De klant is jegens Blue Ocean Events gehouden om op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit te maken in verband met het evenement en ieder onderdeel daarvan.

3.3 De klant die zijn toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt is verplicht om de aan hem als klant opgelegde verplichtingen zoals verwoord in voorgaande leden van dit artikel ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens Blue Ocean Events voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen.

3.4 Indien de klant zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt en/of daarvoor niet in kan staan, is de klant een direct opeisbare boete van € 5.000,- per overtreding aan Blue Ocean Events verschuldigd en € 1.000,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd en voorduurt onverminderd het recht van Blue Ocean Events om van de klant bovendien nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.

Artikel 4: overige verplichtingen

4.1 De klant is verplicht indien daarom verzocht wordt mee te werken aan fouillering bij bezoek van het evenement.

4.2 De klant dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel vóór aanvang als tijdens het evenement en zolang hij zich op de plaats waar het evenement wordt gehouden bevindt. Hij is verplicht om op verzoek van de exploitant van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel en andere bevoegden, zijn toegangsbewijs te tonen.

4.3 De klant is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van evenement als bij bestellen van het toegangsbewijs, zich te identificeren om Blue Ocean Events onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen.

4.4 Het is verboden foto-, film- en andere opnameapparatuur mee te nemen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname voor de duur van het evenement. Blue Ocean Events aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor in beslag of bewaring genomen zaken.

4.5 Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)- wapens en/of gevaarlijke voorwerpen, etenswaren in welke verpakking dan ook en/of (alcoholhoudende) dranken mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken.

4.6 Registratie van het evenement in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van (andere) geluids-, en/of beeldopnamen, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma (-boekje), posters en andere drukwerken. Alle zodanige registraties zullen in beslag worden genomen en zonder meer worden vernietigd.

4.7 Indien de klant na het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt, deze plaats verlaat, verliest het toegangsbewijs zijn geldigheid.

4.8 De klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften (waaronder huisregels) en/of aanwijzingen van Blue Ocean Events, de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel (beveiliging), de brandweer en andere bevoegden. Op het evenement is op een aantal plaatsen, in het bijzonder in de aanwezige tenten, een rookverbod van kracht. Dit verbod geldt ten aanzien van alle (waaronder ook elektronische) rookwaren.

4.9 Voor het bezoeken van evenementen hanteert Blue Ocean Events een minimum leeftijd van 18 jaar.

Artikel 5: rechten van Blue Ocean Events

5.1 Bij overtreding door de klant van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden is Blue Ocean Events gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken of klant de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de klant recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan

Blue Ocean Events, al dan niet via een (voor)verkoopadres, heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins.

5.2 Blue Ocean Events behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien Blue Ocean Events dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement.

5.3 Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is Blue Ocean Events gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de klant c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.

5.4 Artiesten en Blue Ocean Events zijn gerechtigd om van het evenement beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken en deze beelden te gebruiken voor promotiedoeleinden voor zichzelf of ten behoeve van hun partners of sponsors. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.

Artikel 6: overmacht

6.1 Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën en dergelijke heeft Blue Ocean Events het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.

6.2 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Blue Ocean Events wordt geannuleerd voordat het is aangevangen, bepaalt Blue Ocean Events zelf of zij de reeds verkochte toegangsbewijzen zal terugnemen en de ontvangen vergoeding zal restitueren. Indien zij daartoe beslist, zal Blue Ocean Events uitsluitend verplicht zijn aan de klant de vergoeding te restitueren die vermeld staat op het toegangsbewijs, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke de klant via het officiële (voor)verkoopadres als bedoeld in artikel 1.1 heeft betaald.

6.3 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht moet worden geannuleerd nadat het is aangevangen, is Blue Ocean Events in geen geval gehouden tot restitutie van (een gedeelte van) de vergoeding welke de klant heeft betaald.

6.4 In alle gevallen vindt restitutie slechts plaats uiterlijk binnen twee weken na de geannuleerde datum bij een (voor)verkoopadres, na overhandiging door de klant aan dit (voor)verkoopadres van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs voor het (geannuleerde) evenement. Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de klant aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

6.5 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Blue Ocean Events wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de klant het evenement op de nieuwe datum niet

kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd zijn toegangsbewijs in te leveren bij een (voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding welke op het toegangsbewijs is vermeld, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke de klant via het officiële (voor)verkoopadres als bedoeld in artikel 1.1 heeft betaald. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de klant tijdig een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs aan het (voor)verkoopadres overlegt. Indien het evenement verplaatst is naar een latere datum kan de klant geen aanspraak maken op restitutie van de voornoemde vergoeding als hij het betreffende toegangsbewijs niet heeft ingeleverd bij het (voor)verkoopadres binnen twee weken na de datum waarop gecommuniceerd is dat het evenement verplaatst wordt. Servicekosten of overige schade zullen nimmer worden vergoed. Ook kan de klant geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

Artikel 7: aansprakelijkheid Blue Ocean Events

7.1 Blue Ocean Events is aansprakelijk voor directe schade die de klant lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Blue Ocean Events toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Blue Ocean Events is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komt gevolgschade, immateriële schade en schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van Blue Ocean Events.

7.2 Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de klant voor eigen risico, in die zin dat Blue Ocean Events geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen. Blue Ocean Events hanteert bij evenementen een gemiddeld geluidsniveau van maximaal 103 dB(A), meetbaar vanuit de bron.

7.3 Blue Ocean Events zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/of derden mocht ontstaan. Aanvangs- en eindtijden zoals vermeld op toegangsbewijzen zijn onder voorbehoud. De klant is gehouden om regelmatig te controleren (via de website van Blue Ocean Events en/of evenement) of de aanvangs- en/of eindtijd ongewijzigd is gebleven.

7.4 Blue Ocean Events is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma. Blue Ocean Events is evenmin aansprakelijk voor wijzigingen in het programma van het evenement.

7.5 Blue Ocean Events is ook niet aansprakelijk voor schade van de klant die is, ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.

Artikel 8: persoonsgegevens

8.1 Blue Ocean Events verwerkt persoonsgegevens van klanten en bezoekers in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Blue Ocean Events kan bij de aankoop van toegangsbewijzen verschillende gegevens van haar bezoekers verwerken, waaronder persoonsgegevens zoals NAW-gegevens. Blue Ocean Events gebruikt deze gegevens enkel voor de uitvoering en verbetering van haar dienstverlening, en deelt deze gegevens niet met derden. De koper van entreebewijzen stemt er wel bij voorbaat mee in dat Blue Ocean Events namens haar partners mailings, informatie deelt of andere communicatie-uitingen naar haar klanten en bezoekers verzend.

Artikel 9: slotbepalingen

9.1 Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en Blue Ocean Events bestaat is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Blue Ocean Events en de klant of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Zeeland-West-Brabant. Blue Ocean Events is te allen tijde bevoegd een andere wettelijk bevoegde rechter aan te wijzen.

Openingstijden

openingstijden 22:00-05:00. Zie huisreglement voor meer informatie.